Pelillistetty strategia ja arvojen läpikäynti Sarastiassa

Sarastia päätti pelillistää strategian ja arvojen käyttöönoton vuonna 2019 tapahtuneen fuusion jälkeen. Pelillistämisen tarkoituksena oli tehdä strategiasta ymmärrettävämpi. Sarastia halusi myös mitata johtajiensa tämänhetkistä taitotasoa ottaa uusi strategia käyttöön käytännössä. Lue miten pelillistäminen teki näkyväksi taitotason, kehitystarpeet ja hiljaisen tiedon.
Mika Kantola, Sarastia

Toimitusjohtaja

Sarastia pelillisti strategian ja arvojen esittelyn Seppo-alustan avulla

Henkilöstö- ja taloushallinnan suuryritys, Sarastia, syntyi vuonna 2019, kun kaksi kunta-alan toimijaa, Kunta Pro ja Kunnan Taitoa fuusioituivat. Sarastialla työllistää n. 900 henkilöä ja liikevaihto on 100MEUR.

Seppo on ollut käytössä strategian ja arvojen lanseerauksen yhteydessä Kunta Pro:ssa ja fuusion jälkeen uudessa Sarastiassa.

Kun KuntaPro vuonna 2018 oli lanseeraamassa uutta strategiaa, kääntyi yritys Seppon puoleen. Strategia haluttiin lanseerata ymmärrettävästi ja osallistavasti. Johto halusi myös selvittää, millä tasolla esimiesten kyvykkyys viedä uutta strategiaa eteenpäin oli ja tarvitsivatko he apua työhönsä.

Prosessi päätettiin pelillistää Seppo-alustalla.

Seppo auttoi tuomaan osaamistason ja jatkokehittämisen tarpeet ja toiveet näkyviksi

Strategia lanseerattiin esimiehille strategiapäivällä, johon kaikki esimiehet osallistuivat. Päivän alkupuoli oli omistettu perinteiselle koulutukselle esityksineen. Toinen puoli päivästä pelattiin strategiapeliä, jonka KuntaPro oli rakentanut yhdessä Seppon pedagogisen asiantuntijatiimin kanssa. Pelissä esimiehet saivat pohtia käytännönläheisesti aamupäivän aikana opittuja asioita. Peli yhdisteli strategiaa esimiesten omiin päivittäisiin tehtäviin hauskalla ja aktivoivalla tavalla.

Pelivastauksien pohjalta johto sai hyödyllistä tietoa esimiestensä sen hetkisestä tieto- ja taitotasosta sekä mahdollisista lisäkoulutustarpeista.

Seppo pyydettiin apuun myös, kun KuntaPro oli fuusioitunut Kunnan Taitoan kanssa vuonna 2019 muodostaen Sarastian.

Fuusio toi mukanaan uudenlaisia toimintatapoja. Myös kahden erilaisen yrityksen kulttuuri ja arvot piti yhteensovittaa uudelle yritykselle.

”Meillä Sarastiassa on ollut tuoreena yhtiönä tärkeää löytää ratkaisu, jolla voidaan kasvattaa henkilöstön yhteisöllisyyttä ja samalla sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin”, perustelee toimitusjohtaja Mika Kantola syytä sille, miksi Seppo valittiin mukaan Sarastian arvoprojektiin.

Kahdensuuntainen kommunikaatio mahdollisti hiljaisen tiedon kulun

Uusia arvoja lähdettiin hakemaan kaksivaiheisen pelillistetyn prosessin kautta. Ensin kaikilla työntekijöillä peluutettiin innovointipeli. Työntekijät osallistuivat peliin itse valitsemanaan aikana. Pelissä he pystyivät sekä innovoimaan että nostamaan esiin kysymyksiä ja huolia uudessa tilanteessa.

Pelivastauksista luotiin uudelle yritykselle arvot. Nämä esiteltiin henkilöstölle uudella Seppo-pelillä.

Seppo-alusta oli loistava työkalu sekä johdolle että työntekijöille prosessoida uutta tilannetta ja reflektoida sitä oman työnsä kautta innostavasti ja aktivoivasti. Kaksisuuntainen kommunikointi pelin sisällä mahdollisti hiljaisen tiedon kulun, joka muuten olisi kenties jäänyt piiloon. Johto sai myös työkaluja suunnittelun tueksi.

”Seppo taipuu monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Olemme saaneet Seppon kautta saamme arvokasta tietoa henkilöstön näkemyksistä ja kehittämistoiveista.

Seppoa tulemme hyödyntämään jatkossakin erilaisissa strategian päivityksiin ja henkilöstön perehdyttämiseen. Lähitulevaisuudessa haluamme hyödyntää Seppoa myös asiakastilaisuuksissamme”, kertoo Mika Kantola.