Kuinka siirtyä muodollisesta oppimisesta aktiiviseen

Oppiminen ei lopu yliopistosta valmistumisen jälkeen. Se jatkuu koko työelämän ajan. Elinikäisellä oppimisella on suuri merkitys, varsinkin kun monet työntekijät kokevat, etteivät opinnot valmistaneet heitä riittävästi työelämään. Siksi yrityskoulutuksen merkitys kasvaa.
Active Learning | Employee engagement

Kuinka siirtyä muodollisesta oppimisesta aktiiviseen

TalentLMS:n vuonna 2022 tekemän tutkimuksen mukaan yksi suuri ongelma yritysten koulutuksessa on motivaation puute: 

”33 prosenttia työntekijöistä pitää haastavana pysyä motivoituneena suorittamaan koulutusta.” (TalentLMS 2022)

Miten siis lisätä ihmisten motivaatiota suorittaa yritysten koulutusohjelmat loppuun ja parantaa heidän oppimistuloksiaan? TalentLMS:n mukaan ”suurin osa työntekijöistä valitsi simulaation ja tekemällä oppimisen”, kun heiltä kysyttiin heidän mieluisinta koulutusmuotoa (TalentLMS 2022).

Miten ajattelutavan muuttaminen muodollisesta oppimisesta aktiiviseen oppimiseen liittyy tähän? Miksi aktiivinen oppiminen on tärkeää, kun etsitään ratkaisuja yritysten oppimiseen? Mitä aktiivinen oppiminen on ja miten se eroaa muodollisesta oppimisesta?

Tutustutaanpa tarkemmin aktiiviseen oppimiseen sekä sen hyötyihin ja merkitykseen yrityskoulutuksessa.

Muodollinen oppiminen ja sen rajoitukset

Muodollinen oppiminen, joka tunnetaan myös perinteisenä oppimisena, viittaa yleensä koulutustyyliin, jota on käytetty laajalti jo vuosia. Tyypillisesti tällä tarkoitetaan luentopohjaista oppimista, kuten oppikirjoihin perustuvaa ja tentteihin keskittyvää oppimista. 

Muodollinen oppiminen on usein kouluttajavetoista, jolloin pääasiallinen tietolähde on opettaja, luennoitsija tai kouluttaja. Oppijat ”ovat passiivisia asiantuntijan antaman tiedon vastaanottajia”, kuten Minnesotan yliopiston artikkelissa todetaan (University of Minnesota 2023).

Oppijoiden odotetaan kuuntelevan, tekevän muistiinpanoja ja opettelevan asioita ulkoa. Tätä oppimistapaa kritisoidaan usein siitä, että se ei edistä kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja tai luovuutta. Se on yleensä yksiulotteista ja rajoittaa oppijan vuorovaikustusta ja oppimisen personointia.

Koska oppijalla ei ole vastuullista roolia oppimisprosessissa ja hän ei osallistu aktiivisesti, annettu panos vaikuttaa usein merkityksettömämmältä. Näin ollen oppija ei ole yhtä sitoutunut ja motivoitunut, vaan pikemminkin kyllästynyt ja passiivinen. Yhteys reaalimaailman tilanteisiin ja oppijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja kokemuksiin jää vajaaksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että muodollinen oppiminen ei välttämättä tarjoa työntekijöille yhtä syvällistä oppimista tai henkilökohtaista kasvua kuin aktiivinen oppiminen.

Aktiivisen oppimisen edut

Minnesotan yliopiston mukaan aktiivinen oppiminen

”on mikä tahansa lähestymistapa opetukseen, jossa kaikkia opiskelijoita pyydetään osallistumaan oppimisprosessiin.” (University of Minnesota 2023).

Katso tämä video ”aktiivisesta oppimisesta” ja ota selvää, mitä Minnesotan yliopiston professoreilla on sanottavaa siitä:

Kouluissa ja yliopistoissa aktiivinen oppiminen on ollut kuuma aihe jo jonkin aikaa. Erityisesti Covid-19-pandemian aikana opettajat etsivät uusia tapoja sitouttaa oppijoita (Aupperlee 2021).

Cambridgen yliopistopainon artikkelissa huomautetaan, että aktiivisen oppimisen painopiste on siinä, ”miten” opitaan jotakin vastakohtana sille, ”mitä” opitaan. Kun muodollinen oppiminen usein tarkoittaa passiivista tiedon vastaanottamista, aktiivisen oppimisen tavoitteena on haastaa oppijat ”ajattelemaan kovasti”. Oppijat ovat enemmän vastuussa oppimisprosessistaan itse. (Cambridge University Press)

Aktiivinen oppiminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ohjaajaa ei enää tarvittaisi. Päinvastoin,

”opettaja on edelleen oppilaidensa oppimisen ohjaaja. Taitava suunnittelu on erittäin tärkeää”, kuten Cambridge University Press toteaa. (Cambridge University press)

Carnegie Mellonin yliopisto väittää, että 

“[…] tutkimuksissa on myös havaittu, että tehokkaissa aktiivisissa oppimismenetelmissä käytetään paitsi hands-on- ja minds-on-lähestymistapoja, myös hearts-on-lähestymistapoja, jotka tarjoavat lisää emotionaalista ja sosiaalista tukea” (Aupperlee 2021).

Tämä tarkoittaa, että oppija ei ole vain fyysisesti enemmän mukana vaan myös emotionaalisesti, mikä vaikuttaa hänen motivaatioonsa ja tyytyväisyyteensä. Aktiivinen oppiminen edistää oppijoiden autonomiaa ja kykyä oppia. Siksi oppijoista tulee todennäköisemmin ”elinikäisiä oppijoita”. (Cambridge University press)

Ajatusmaailman muuttaminen aktiiviseksi oppimiseksi on tärkeää

Oppimisen tunnepuolen merkitystä ei pidä aliarvioida. Oppijoiden tunteet koko oppimisprosessin ajan vaikuttavat heidän yleiseen oppimiseensa. Positiivinen ja mielekäs oppimiskokemus syventää oppimisjälkeä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivinen oppiminen johtaa suurempaan oppijan motivaatioon ja suorituskykyyn verrattuna muodolliseen oppimiseen (Aupperlee 2021).

Kuten yllä oleva kuva osoittaa, mitä enemmän aktiivisia oppimismenetelmiä otetaan mukaan oppimisprosessiin, sitä todennäköisemmin syötteet tallentuvat myös aivoihin. Näin ollen aktiivinen oppiminen lisää oppimisen onnistumista.

Siksi on ratkaisevan tärkeää muuttaa opettajien ajattelutapaa aktiivista oppimista kohtaan, koska sillä on suuri vaikutus oppijoiden tuloksiin. Yrityskoulutuksen osalta tulos vaikuttaa lopulta työntekijöiden uraan sekä yrityksen tuottavuuteen ja arvoon.

Aktiivinen oppiminen mahdollistaa joustavamman oppimisen, joka vastaa paremmin yksilöiden tarpeisiin. Muodollinen oppiminen antaa yleensä vain harvoille yksilöille mahdollisuuden osallistua luennoille tai seminaareihin kysymällä jotain tai vastaamalla kysymyksiin. Sitä vastoin aktiivisen oppimisen elementtien onnistunut lisääminen tarjoaa kaikille oppijoille mahdollisuuden ajatella, paneutua kurssin sisältöön tai soveltaa ja harjoitella opittuja taitoja. (University of Minnesota 2023)

Aktiivinen oppiminen on myös asia, jota monet työntekijät kaipaavat. TalentLMS havaitsi, että suuri osa toivoo enemmän tapoja ”tekemällä oppimiseen” yrityskoulutuksessa. Tarkemmin sanottuna 37 % työntekijöistä haluaisi nähdä enemmän tietokilpailuja ja 29 % toivoo enemmän pelillistämistä koulutukseen. 

Pelillistäminen on yksi esimerkki aktiivisen oppimisen lähestymistavasta. Se voi tehdä oppimisesta vuorovaikutteisempaa, sitouttavampaa ja motivoivampaa.

 

 

Lue lisää pelillistämisestä ja sen vaikutuksista tästä blogikirjoituksesta: Mitä on pelillistäminen?.

Lisäksi TalentLMS kysyi henkilöstöpäälliköiltä, mitkä ovat organisaatioiden tärkeimmät koulutustavoitteet. Tuloksista kävi ilmi, että 92 prosenttia pyrkii ”vahvistamaan työntekijöiden myönteistä kokemusta” ja 87 prosenttia ”parantamaan työntekijöiden sitoutumista” (TalentLMS). Tämä edellyttää aktiivisemman oppimisen lisäämistä yritysten koulutusohjelmissa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi! 

Motivoituneet, hyvin koulutetut ja ammattitaitoiset työntekijät ovat tyytyväisempiä ja lojaalimpia yritystä kohtaan ja pysyvät todennäköisemmin yrityksessä. Kuten TalentLMS asian ilmaisee,

”[…] koulutus on voimanlähde, joka voi nostaa suorituskykyä, sitoutumista, tyytyväisyyttä ja työntekijöiden lojaalisuutta.”

Miten siirtyminen tapahtuu

Aktiivisen oppimisen toteuttamisessa on syytä muistaa, että siirtyminen muodollisesta oppimisesta aktiiviseen oppimiseen vie aikaa. Se ei tapahdu yhdessä yössä. 

Siksi yrityksesi olisi asetettava saavutettavissa olevat tavoitteet ja aktiivisen oppimisen strategiat. Ota henkilöstö mukaan selvittämään, mikä toimii heille parhaiten, ja harjoittele itsereflektiota. Mitä aktiivisen oppimisen tekniikoita haluatte käyttää ja mitä välineitä valitsette?

Suunnittelussa on tärkeää keskittyä oppijaan ja oppimisprosessiin, ei niinkään toimintaan.

”Tehtävä voi olla melko yksinkertainen, mutta se voi silti saada oppilaan ajattelemaan kriittisesti ja itsenäisesti.” (Cambridge University Press)

Minnesotan yliopiston mukaan aktiivisten oppimisstrategioiden käyttäminen ei tarkoita, että kaikista luentomuodoista on luovuttava. Pienten aktiivisten oppimisstrategioiden tai -vaiheiden lisääminen voi auttaa tekemään luennoinnista tehokkaampaa. (Minnesotan yliopisto 2023)

Voit pilkkoa isoja sisältö- tai syötekokonaisuuksia keskeyttämällä ne aktiivisen oppimisen vaiheilla niiden välissä, jotta voit tarkistaa ymmärtämisen tai huomauttaa tietämyksen puutteista, ennen kuin jatkat ilmiön selittämistä. Aktiivisen oppimisvaiheen voi myös lisätä jonkin taidon harjoittelemiseksi, ennen kuin siirrytään eteenpäin. (Minnesotan yliopisto)

Muutetaan ajattelutapaa ja tehostetaan yrityskoulutusta!

Koulutuksella on suuri merkitys nykypäivän työelämässä. TalentLMS:n mukaan:

”yli puolet henkilöstöjohtajista aikoo tarjota työntekijöilleen täydennys- (59 %) ja uudelleenkoulutusta (55 %) vuonna 2022, kun taas yli kolmasosalla on jo käytössä molemmat.”

On kaikkien edun mukaista tehdä tästä koulutuksesta tehokasta ja saavuttaa paras mahdollinen oppimistulos.

Kuten kiinalainen konfutselainen filosofi Xun Kuang sanoi: 

”Kerro minulle ja unohdan, opeta minulle ja saatan muistaa, ota minut mukaan ja opin.”

Aktiivinen oppiminen varmistaa, että oppijat ovat enemmän vastuussa omasta oppimisprosessistaan ja kokevat sen siksi merkityksellisempänä. Palkitsevat oppimiskokemukset vaikuttavat sekä työntekijöihisi että yritykseesi.

Oletko valmis ottamaan harppauksen muodollisesta oppimisesta aktiiviseen oppimiseen ja liittymään seuraamme pyrkimyksessämme muuttaa tapaa, jolla yrityskoulutusta toteutetaan?

 

Haluaisitko kokeilla pelillistämistä ja nähdä, mitä se voi tarjota organisaatiollesi?

Ota meihin yhteyttä tästä! Yhteydenotto ei sido mihinkään.

Lisätietoja: Katerina Eskelinen, Sales Manager, +358 40 528 4828


Lähteet:
Aupperlee, A (Carnegie Mellon University). 04 October 2021. New Research shows learning is more effective when active. URL: https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2021/october/active-learning.html. Accessed: 17 February 2023.
Cambridge International Education Teaching and Learning Team. Getting started with Active Learning. Cambridge University press and assessment. URL: https://www.cambridge-community.org.uk/professional-development/gswal/index.html . Accessed: 17 February 2023.
TalentLMS. 2022. Research: The state of L&D in 2022 – How training and development shape employee experience and empower organizational growth. URL: https://www.talentlms.com/employee-learning-and-development-stats#employees_seek_learning_opportunities . Accessed: 17 February 2023.
University of Minnesota. 2023. Active Learning. URL: https://cei.umn.edu/teaching-resources/active-learning . Accessed: 17 February 2023.